وزیر ارشاد: اشتراکات فرهنگی ایران با عمان از زمان های گذشته است