حسنی خو: انتقاد حق وزارت ورزش است/نظر ما ماندن کی روش است