شمشیر حذف برخی افراد در انتخابات به کشور لطمه می زند