بمباران یمن به خاطر شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکا است