بازگشت ۹۰ درصد شرکت‌های ممنوع‌المعامله به صنعت نفت