ماندن کی‌روش دست دولت است/ هیچ‌گاه هیچ حرف مایلی‌کهن را قبول نداشته‌ام