نماینده مجلس: گردشگری در دنیای امروز صنعتی سودآور و کارآفرین است