نمایشگاه کتاب نقطه آغازی برای عمل کردن به تفاهمنامه با ایتالیاست