متون درسی دانشگاه محتوای اسلامی ندارد/ بانکداری اسلامی سبب توسعه اقتصادی کشور می­شود