رسول خادم: باید نقایص موجود را برای آينده برطرف كرد