نقد درست حسابی از حوزه سلامت نداشتیم/ برنامه ای مثل ۹۰ می خواهیم