بخش خصوصی جور مدیران را در بزرگترین رویداد گردشگری خاورمیانه کشید