حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری نباید به ارشاد محدود شود