زبان تهدید و زور فلسفه مذاکرات را زیر سؤال می برد/ عزت ملت ایران باید حفظ شود