اصغر فرهادی: اگر «قصه‌ها»ی سیاه است، پس سفید چیست؟