عملکرد شهرداري تهران در حوزه محيط زيست بسيار ارزشمند است