۸۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌ علمی کاربردی تحصیل می‌کنند