دستگیری نگهبانی که به جای حقوقش انبار شرکت را خالی کرد!