چطور می شود 6500 میلیارد تومان وام بدون وثیقه گرفت؟