آماری از خروج نخبگان در دست نیست/شرایطی جهت خروج نخبگان فراهم شده