شرکت غول نفتی به اتهام ارتباط با ایران با رقم بی‌‌سابقه‌ای جریمه شد