فعاليت هاي شهرداري تهران دست زمين خواران را از اراضي پايتخت کوتاه کرده است