معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد - توجه ویژه مدیریت شهری به آژانسهای مسافربری به عنوا