سنای آمریکا طرح نظارت بر توافق هسته‌ای با ایران را تصویب کرد