آسفالت و بهسازي ۵ هزار کيلومتر راه روستايي در کشور