فعالیت تشکل‌های دانشجوئی، نشاط فرهنگی و سیاسی در دانشگاه ها را به دنبال دارد