دو خودرو ایرانی از مسابقات رالی خاورمیانه اخراج شدند