انعقاد ۶۴ هزار قرارداد حق بهره برداری در شهرک‌های صنعتی