وظیفه من کشف بیماری است نه درمان/ آرمان‌های یک نسل را قضاوت کردم