نژادپرست‌ترین نماینده اسرائیل در پست وزارت دادگستری!