تابش: اسیر قدرت نشدن از ویژگی‌های سید محمود دعائی است