گناوه روی نوار زلزله/ لرزش های پی در پی در بزرگ ترین بندر تجاری استان بوشهر