نخستین محموله صادراتی انبار گوگرد به صورت مکانیزه بارگیری شد