اوباما در سازمان ملل از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کند