صحن اصلي حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) به بهره برداري خواهد رسيد