«خروج سفیانی» یکی از علائم حتمی ظهور/ مردی با موهایی زرد، آبله‌رو و چشمانی کبود و تنگ