اعتدال؛ نیاز اجتماعی جامعه ایران/وجودی که منشا آثارمتعدد ادبی است