محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار جوانان از مهمترین برنامه های دولت در روستاها است