امضای توافق‌نامه پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مهندسی و ساختمان نفت