تاج: قرارداد یک بازیکن در این فصل یک میلیارد و 550 میلیون تومان است