«کی روش» طاقت انتقاد داشته باشد/اختیارات جدید در مستطیل سبز