العبادی حمایت معنوی از نیروهای امنیتی و مردمی عراق ...