سردار نقدی: فتوحات بزرگی در پیش است مشروط بر اینکه عزت خود را نگهداریم