رایزنی وزیر نفت ایران و شرکت‌های نفتی آلمانی در برلین