حضور وزیران فرهنگ و آموزش و پرورش در نمایشگاه کتاب