مسابقه کشتی گورش جام فراغی با معرفی نفرات برتر در کلاله برگزار شد