طلاب برای ادامه راه نیازمند مشورت بزرگان هستند/: رشته های تخصصی تنها نشان دهنده راه است و تمام کار نی