طرح مصوب دولت در خصوص رتبه‌بندی همان قانون مدیریت خدمات کشوری است