کتابخوان‌ها با جشن و موسیقی در فرهنگ ایرانی آشنا می‌شوند