آیینه وند شخصیت برجسته علمی، فرهنگی و دانشگاهی بود